top of page
מדיניות פרטיות

בעמוד זה נסקור את מדיניות הפרטיות באתר, לרבות האופן שבו רשת משתמשת במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר, או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר

1.       כללי
1.1.    ההגדרות במסמך מדיניות הפרטיות הן בהתאם לתקנון השימוש באתר "רשת" בכתובת www.reshet-ventures.com להלן : "הא
תר" ו-"רשת", בהתאמה).
1.2.    רשת מתייחסת בכבוד, לפרטיות הגולשים והמשתמשים באתר האינטרנט של רשת (להלן - "האתר") וביישומון רשת (להלן - "האפליקציה") שרשת  מנהלת ומפעילה (להלן וביחד – "המשתמשים").
1.3.    להלן נסקור את מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר ובאפליקציה, לרבות האופן שבו רשת משתמשת במידע, הנמסר  על-ידי המשתמשים , או נאסף  או מופק  בקשר למשתמשים  באתר ובאפליקציה.
1.4.    כל שימוש (ו/או התקנה) באתר ו/או באפליקציה כפוף למדיניות פרטיות זו.
1.5.    במידה ואינך מסכים לאיזה מהסעיפים במדיניות פרטיות זו, נא הפסק באופן מיידי כל שימוש באתר או באפליקציה.
1.6.     מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וחלה בקשר לכל המשתמשים באתר ובאפליקציה.
1.7.   במידה שהנך קטין, מתחת לגיל שמונה עשרה (18), נא קרא את התקנון ואת מדיניות פרטיות זו עם אחד מהוריך (או עם אפוטרופוס אחר), בטרם כל התקנה, עדכון או שימוש.
כל שימוש, התקנה ו/או עדכון של האפליקציה (או האתר) - מותנית בהסכמתו של אחד ההורים (או של אפוטרופוס אחר).

2.       רישום לשירותים
2.1.    חלק מהשירותים והפעילויות באתר ובאפליקציה עשויים לדרוש הרשמה. במסגרת ההרשמה נדרשים המשתמשים למסור מידע אישי, כדוגמת שם, כתובת, דרכי יצירת קשר עם המשתמש, כתובת דואר אלקטרוני ו/או פרטי אמצעי תשלום. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא ניתן להירשם לשירותים הטעונים רישום כאמור.
2.2.    באחדים מהשירותים הכלולים ו/או קשורים לאתר ובאפליקציה, יתבקשו המשתמשים להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות או הפעילות.
2.3.    הנך מתחייב שלא לעשות שימוש בשם המשתמש או בסיסמא של אדם אחר.

3.       המידע ומאגר המידע
3.1.    הנתונים שנמסרים ע"י המשתמשים בעת ההרשמה לשירותים באתרים ובאפליקציה, יישמרו במאגר המידע של רשת שמספרו 700017892 מובהר כי אין כל חובה על המשתמשים למסור נתונים אלו, אך יובהר כי ללא מסירת הפרטים, לא ניתן יהיה להשתמש בשירותים שבאתר ובאפליקציה.
3.2.    בעת השימוש באתר ובאפליקציה, יכול שייאסף, יצטבר, וישמר במאגרי המידע של רשת, מידע על נוהגיך, על מידע או פרסומות שקראת באתר או בעת השימוש באפליקציה, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי תשלום ששימשו אותך, מקום, סוג וכתובת המחשב (כתובת IP) שבאמצעותו ניגשת לאתר ומידע אודותיו, סוג מערכת ההפעלה, מספר הטלפון הנייד, מספר הזיהוי הייחודי של המכשיר הנייד, IMEI, היסטוריית הגלישה, מידע אודות תוכניות הטלוויזיה והרגלי הצפיה, ועוד. נתונים אלו, וכן הנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר ובאפליקציה (להלן וביחד -  "המידע"), יכול שיישמרו במאגר המידע של רשת, וייעשה בהם שימוש, כמפורט במדיניות פרטיות זו.

4.       השימוש במידע
4.1.    השימוש במידע ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:
4.1.1.  כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר ובאפליקציה - כדוגמת (אך לא רק) מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתר ובאפליקציה.
4.1.2.  כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ובאפליקציה, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
4.1.3.  לשם יצירת אזורים אישיים באתר ובאפליקציה, שתוכל להתאים להעדפותיך.
4.1.4.  כדי להתאים את הפרסום, והמודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר ובאפליקציה, לתחומי ההתעניינות שלך.
4.1.5.  לצורך רכישת מוצרים ו/או שירותים באתר ובאפליקציה - לרבות רישום לפעילויות הכרוכות בתשלום.
4.1.6.  לצורך פרסום מידע ו/או תכנים מטעמך (בכפוף לשיקול דעת רשת אם לאפשר פרסום כאמור).
4.1.7.  הנך מסכים לכך, שרשת תשתמש במידע גם בכדי לשלוח אליך  תכנים שיווקיים, דברי פרסומת, דיוור ישיר, הודעות על מבצעים ו/או הנחות, או כל תוכן אחר שייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, הצעות ומידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם, בין אם באתר או באפליקציה ובין אם בכלל, ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים - באמצעות דואר אלקטרוני, מסרוני SMS, הודעות קופצות במכשירך הנייד, ובכל דרך תקשורת אחרת, והנך מסכים לקבלתם. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור.
4.1.8.  ליצירת קשר אתך (במקרה הצורך).
4.1.9.  לצורך ניתוח הרגלי גלישה, מחקר, שיפור השירות באתר ובאפליקציה.
4.1.10.   לצרכי פרסום ושיווק (ובכלל זאת, מסירת ו/או גילוי ו/או מכירת מידע לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים).
4.1.11.   לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר והאפליקציה או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר ובאפליקציה.
4.1.12.   לשם תפעולם התקין ופיתוחם של האתר והאפליקציה.

5.       הסכמה לקבלת דואר שיווקי, דברי פרסומת ודיוור ישיר
5.1.    המשתמש מסכים ומאשר, לקבל תכנים שיווקיים, דברי פרסומת, דיוור ישיר, הודעות על מבצעים ו/או הנחות, או כל תוכן אחר שייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, ולרבות באמצעות דואר אלקטרוני, מסרוני SMS, הודעות מתפרצות במכשיר הטלפון הנייד, ובכל דרך תקשורת אחרת (להלן וביחד- "דיוור")
5.2.    משתמש שאינו מעוניין להמשיך ולקבל דיוור, רשאי לבקש להסיר את שמו מרשימת התפוצה באמצעות פנייה לרשת או בדרך שבה התקבל הדיוור.  

6.       מסירת המידע לגורמים נוספים
6.1.    המידע יועבר לגורמים נוספים,  במקרים המפורטים להלן:
6.1.1.  בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לרשת ולצד שלישי המוצגות באתר או באפליקציה. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך ובכלל זה מסירת פרטי אמצעי תשלום כמפורט  להלן.
6.1.2.  במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או באפליקציה או איזה מהשירותים המוצעים באתר או באפליקציה, או אם תבצע באמצעות האתר או האפליקציה או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה רשת רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;
6.1.3.  אם יתקבל בידי רשת צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי ובכלל זה לכל רשות מוסמכת;
6.1.4.  כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין רשת;
6.1.5.  בכל מקרה שרשת תהיה סבורה כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
6.1.6.  אם רשת תארגן את פעילות האתר או האפליקציה במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שרשת תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר או האפליקציה עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע אחר שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
6.1.7.  ייתכן שהמידע יועבר לגורמים נוספים, לצורך מחקר ו/או, ניתוח הרגלי גלישה.
6.1.8.  ייתכן שהמידע יועבר לגורמים נוספים  לצרכי פרסום, שיווק, שיפור השירות באתר ובאפליקציה, ושימושים עסקיים דומים.
6.2.    בכל שימוש או כניסה לאתר או לאפליקצית רשת, הנך מסכים/מה להעברת המידע לגורמים שלישיים או נוספים, בהתאם למפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו, ולרבות לצורך מטרות עסקיות - ובכלל זאת, באמצעות מסירה, גילוי, מכירה, וכל דרך אחרת להעברת המידע- בישראל ו/או אל מחוץ לגבולות ישראל.

7.       Cookies
7.1.    האתר והאפליקציה משתמשים ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ובאפליקציה, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר והאפליקציה להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע, ועוד.
7.2.    'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי רשת. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר נסגר הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב של המשתמש. אם, לדוגמה, נעזר המשתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, ניתן למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
7.3.    ה'עוגיות' משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל ביקור חוזר במדורים באתר המחייבים רישום.
7.4.    משתמש שאינו רוצה לקבל Cookies, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. לשם כך יש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יחד עם זאת, ראוי לזכור כי נטרול ה-Cookies עלול לגרום לכך שלא ניתן יהיה להשתמש בחלק (וייתכן שאף בכל) מהשירותים והתכונות באתר או באפליקציה או באתרי אינטרנט אחרים.
7.5.    המשתמש יכול למחוק את ה-Cookies  בכל רגע. מוצע לעשות כן, רק ברגע שהמשתמש משוכנע שאינו רוצה שהאתר או האפליקציה יותאמו להעדפותיו. הואיל והעוגיות מונעות המשתמש לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אזי יש להזהר מלמחוק אותן, אלא אם כן המשתמש משוכנע שרשם תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר ובאפליקציה במקום בטוח.

8.       שירותים של צדדים שלישיים
8.1.    רשת שומרת לעצמה את הזכות להפעיל חלק מהשירותים באתר ובאפליקציה, באמצעות צדדים שלישיים ו/או שותפי התוכן של רשת.  המשתמשים בשירותים אלה עשויים להידרש מעת לעת למסור פרטים, לרבות פרטיים אישיים ו/או פרטים בדבר אמצעי תשלום, או שייאספו פרטים לגביהם על ידי אותם גורמים. השימוש במידע שיימסר ו/או ייאסף, יהיה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים ו/או הצדדים השלישיים הללו, ולא למדיניות הפרטיות של רשת ולכן מומלץ לעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם, שמחייבים וחלים בקשר לכל שימוש בשירותים אלו.
8.2.    מובהר כי רשת אינה נושאת בכל אחריות ממין וסוג כלשהו ביחס למסירת מידע על ידי המשתמשים לצדדים שלישיים כלשהם, ומסירת מידע כאמור הנה באחריות המשתמשים ו/או הצדדים השלישיים בלבד, ובכלל זה שמירתו ו/או הגנתו ו/או כל טיפול בו, ומדיניות הפרטיות שתחול על מסירת מידע כאמור הנה מדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים להם נמסר המידע ישירות על ידי המשתמשים.
8.3.    בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור, שומרת לעצמה רשת את הזכות להפעיל שירותי תשלום ו/או סליקה באתר ובאפליקציה (ביחס לפעילויות ו/או שירותים הכרוכים בתשלום כאמור) באמצעות חברות סליקה בכרטיסי אשראי ו/או אמצעי תשלום אחרים (דוגמת PayPall), שיהיו אחראיות על גביית התשלום הרלוונטי וחיוב אמצעי התשלום, ובמקרה כזה יועברו אל חברות אלה פרטי אמצעי התשלום של המשתמש לצורך ביצוע החיוב, או לחלופין פרטי אמצעי התשלום יימסרו ישירות על ידי המשתמש לחברות הסליקה במהלך הרישום לפעילות או לשירות הרלוונטיים (בשלב התשלום).

9.       פרסומות של צדדים שלישיים
9.1.    רשת שומרת לעצמה את הזכות לאפשר לצדדים שלישיים לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר או באפליקציה ו/או לעשות שימוש במערכות מטעם חברות אחרות בקשר לניהול מערך הגשת הפרסומות באתר ובאפליקציה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולצורך כך, ייתכן שרשת תעביר מידע כאמור, לצדדים שלישיים אלו.
9.2.    המודעות בהן המשתמשים צופים בעת הביקור באתר, מגיעות ממחשביהן ושרתיהן של אותן חברות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות מעת לעת Cookies במחשב המשתמש ומשבצות "משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר ו/או בפרסומות.
9.3.    השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של רשת.
9.4.    משתמש אשר מעוניין לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות, המנהלות את מערך הפרסום ברשת יכול לעשות כן באמצעות אתר האינטרנט של אותן חברות.  כך לדוגמא, במדיניות הפרטיות של חברת ארטימדיה טכנולוגיות בע"מ (אחת מן החברות אשר פועלת בשיתוף פעולה עם רשת במסגרת מערך הפרסום), ניתן לעיין בקישור הבא: http://arti-media.net/privacy-policy/

10.   איסוף וניתוח המידע באמצעות חברות חיצוניות
10.1. ייתכן שרשת תיעזר בחברה חיצונית לצורך קבלת ואיסוף מידע וניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ובאפליקציה. החברה החיצונית אוספת ומנתחת מידע, בין היתר על היקף השימוש באתר ובאפליקציה, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים באתר ובאפליקציה, היסטוריית גלישה, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, נוהגיך, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, אמצעי תשלום ששימשו אותך, כתובת המחשב (IP) שבאמצעותו ניגשת לאתר, מספר המכשיר הנייד הייחודי, היסטוריית הגלישה, ועוד.
10.2. לצורך איסוף המידע החברה עשויה לעשות שימוש ב"פיקסלים" (Pixels), "משואות רשת" (web beacons) וטכנולוגיות נוספות, באופן שמסייע לנטר את דפוסי הפעילות באתר ובאפליקציה וכך לדוגמה לבחון את מידת הפופולאריות של תכנים ושירותים שונים באתר ובאפליקציה, וכן להעביר את המידע לצדדים שלישיים וגורמים נוספים.

11.   אבטחת מידע
11.1. רשת מיישמת באתר ובאפליקציה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי רשת, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, רשת אינה מתחייבת שהשירותים באתריה ובאפליקציה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
11.2. מוסכם בזאת, כי רשת לא תהא אחראית לכל נזק, שנגרם בגין חדירה ו/או פריצה ו/או כל ניסיון לגניבת מידע ממאגר המידע שלה.

12.   זכות לעיין במידע
12.1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
12.2. בנוסף, במידה וייעשה שימוש במידע שבמאגרי רשת  לצורך פניה אישית למשתמש, בהתבסס על השתייכות לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז זכאי המשתמש על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. רשת תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות למשתמש בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לרשת לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שבוצעו באתר - יוסיפו וישמרו ע"י רשת על-פי דין, אך לא ישמשו עוד לצורך פניות למשתמש.
12.3. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה רשת למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לרשת לפעול כאמור.

13.   שינויים במדיניות הפרטיות
13.1.רשת רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות, שינויים אלו ייכנסו לתוקפם במועד פירסומם. מדיניות הפרטיות המעודכנת תתפרסם באתר ובאפליקציה של רשת.

עודכן לאחרונה ביום 04/09/2023

bottom of page